Weer verandert alles

Rotterdams Weerwoord

Door de kwetsbare ligging in de delta van Maas en Rijn moet Rotterdam keuzes maken hoe om te gaan met de grote klimaatveranderingen. In het boek ‘Weer verandert alles’ van het Rotterdams Weerwoord worden mogelijke toekomstscenario’s voor de stad onderzocht. BGSV heeft gewerkt aan de visualisaties van deze toekomstscenario’s met als doel om zowel de kwetsbaarheid als de toekomst van vijf typen stedelijk gebied in beeld te brengen.
Deze gaan over het klimaatbestendig verdichten in hoogstedelijk gebied, de vitaliteit in de oude stadswijken, de toekomst van het buitendijks gebied, wonen en werken in diepe polders en uitdagingen van water en groen. Per scenario zijn de kenmerken van het gebied of systeem beschreven, de gevolgen van het veranderende klimaat en de toekomst van het gebied.

In dit onderzoek worden gebiedseigen kwaliteiten van Rotterdam op een hoger niveau getild om toekomstbestendig te worden. Bij klimaatbestendig verdichten in hoogstedelijk gebied worden kleur, vorm en materiaal ingezet om een groene- en koele waterstad te creëren. De vitaliteit van de oude stadswijken wordt niet alleen bepaald door vast te houden aan bestaande technische methodes voor het versterken van gebouwen maar ook door het loslaten daarvan en ruimte te maken voor groene en blauwe structuren door de wijk. In het buitendijks gebied wordt niet alleen ingegaan op het beschermen tegen hoogwater maar ook juist het leven met hoogwater. Dit scenario geeft een beeld van Rotterdam aan de Maas zonder eb- en vloedwerking: met stromend zoet, in plaats van zout water, langs de kades. 

Aan de randen van de stad moeten diepe polders een plek blijven om zowel te kunnen wonen als te werken. In dit toekomstscenario is de wijk in de polder op drie manieren gevisualiseerd: als droge en diepe wijk, als drijvende wijk en als ‘klimmende wijk’. Tot slot zijn de uitdagingen van water en groen als levensaders en als aantrekkelijke verblijfsplekken door en in de stad onderzocht. Met als doel om de ecologie in de stad te verbeteren voor zowel mens als dier.  

Het boek is een uitnodiging om in gesprek te gaan over de klimaatbestendige toekomst van de stad Rotterdam. Door klimaatverandering neemt de kans op overlast en schade aan de leefomgeving toe door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert in Rotterdam risico’s op voor de economie, veiligheid en gezondheid en het brengt veel maatschappelijke vragen met zich mee. Door de kwetsbare ligging van de stad in de delta van de Maas en de Rijn moet Rotterdam keuzes maken hoe om te gaan met de grote veranderingen die gaan komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker

Meer afbeeldingen