Central Innovation District

Den Haag

Den Haag gaat van plotgericht ontwikkelen naar gebiedsgericht ontwikkelen. Voor het Central Innovation District (CID) worden daarom per deelgebied Ontwikkelvisies opgesteld. De verdichtingsopgave die nodig is om de groei van Den Haag op te vangen is vastgelegd in de Structuurvisie CID. De ontwikkelvisie laat zien hoe die groei er precies uitziet, hoe de vergroening en mobiliteitstransitie vorm krijgen en waar de maatschappelijke voorzieningen landen. BGSV heeft meegewerkt aan de Ontwikkelvisie omgeving Den Haag Centraal, die de ambities en de samenhang van de buitenruimte en bebouwing beschrijft. In een intensief participatietraject met de bewoners en stakeholders, als het Rijksvastgoedbedrijf en de NS/ProRail, zijn de ambities vastgelegd.

In het gebied liggen veel ministeries, de tijdelijke Tweede Kamer, kennisgerichte bedrijven en onderwijsinstellingen zoals de Universiteit Leiden. Hiermee is het gebied een plek voor kennisinnovatie. Overdrachtelijke verbindingen zijn gelegd, maar ruimtelijk gezien liggen in het gebied rond Den Haag Centraal grote barrières van infrastructuur uit de tijd dat de auto de hoofdrol speelde in de stad. Inmiddels is het tij gekeerd en wordt ingezet op het terugdringen van doorgaand autoverkeer in de stad, waardoor meer ruimte ontstaat voor vergroening en de voetganger/fietser. En dat is hard nodig. In het gebied worden ruim 2.500 woningen toegevoegd en 250.000m2 bvo kantoren en (onderwijs)voorzieningen. Rond Den Haag Centraal worden een aantal grote ingrepen voorgesteld in de buitenruimte: het vergroenen van het Prins Bernhardviaduct en het daaraan gekoppelde busplatform, een nieuw plein aan de oostzijde van het station en een (gedeeltelijke) groene overkluizing van de Utrechtsebaan. Daarnaast worden de lange lijnen in de openbare ruimte versterkt, bijvoorbeeld de Haagse loper; een route dwars door het station. In de Ontwikkelvisie is veel aandacht voor de uitwerking van uitnodigende plinten die de lange lijnen begeleiden. Rondom het station wordt hoogbouw ontwikkeld om zoveel mogelijk openbare ruimte te behouden. Met bezonnings- en windstudies is een optimale hoogteopbouw en positionering bepaald. Zo zal de omgeving Den Haag Centraal in de komende 20 jaar uitgroeien tot een plek met meer verblijfskwaliteit. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker 

Meer afbeeldingen