Cartesiusdriehoek

Utrecht

De Cartesiusdriehoek behoort samen met de 2e Daalsedijk en het Werkspoorkwartier tot het erfgoed van de spoorwegen in Utrecht. Het markante CAB gebouw langs het spoor getuigt nog van dit boeiende verleden. Het terrein is inmiddels verouderd en een nieuwe toekomst met meer toegevoegde waarde voor de stad is gewenst. BGSV heeft in opdracht van NS Stations en in samenwerking met de gemeente Utrecht een Koersdocument opgesteld voor de transformatie van de Cartesiusdriehoek naar een aantrekkelijke, gezonde, stedelijke en gemengde woonlocatie. Bij het opstellen van dit ontwikkelperspectief hebben we ons in een actief participatietraject flink laten inspireren door buurtbewoners, ondernemers, wijkraad en andere belanghebbenden. Judith de Koster heeft de tender begeleid en is betrokken als supervisor bij de uitwerking van het plan.

Bij de uitwerking van de ontwikkelvisie zijn duurzaamheid en gezonde verstedelijking belangrijke pijlers geweest. Voor de locatie zijn de duurzaamheidskaders op gebouwniveau, op gebiedsniveau en op het gebied van mobiliteit uitgebreid onderzocht. Dit heeft geleid tot het formuleren van een ambitie die uniek is voor Utrecht. Als eindproduct van de ontwikkelvisie is een raamwerk ontworpen waarbinnen de verschillende ontwikkelvelden gefaseerd ingevuld kunnen worden. Het ruimtelijk raamwerk wordt gevormd door het cultuurhistorische CAB gebouw, de ontsluitingsstructuur en de groenstructuur.

Tussen de sporen ontstaat een nieuw stuk stad, waarbij in een stedelijke context gewoond wordt rondom een groot autovrij park. De inrichting van het groen nodigt uit om te bewegen en te sporten. De auto krijgt er weinig ruimte; dit is bij uitstek een locatie om de fiets en het OV te gebruiken. In het plan zijn allerlei maatregelen verwerkt om fietsgebruik te stimuleren en het autogebruik zo laag mogelijk te houden. Elkaar ontmoeten kan in het Cartesiuspark en in het herbestemde CAB gebouw, de industriële blikvanger van het gebied.

Het groene raamwerk bestaat uit twee hoofddragers: het Cartesiuspark en de groene lus langs de rand. De stedelijke identiteit komt tot uitdrukking in de structuur van de bouwblokken met een bouwhoogte van 5 à 8 lagen met diverse hoogteaccenten. Het Cartesiuspark wordt omsloten door stedelijke halfopen bouwblokken. De bouwblokken liggen direct met één zijde aan het Cartesiuspark en met de andere zijde aan de groene lus. De bouwblokken schermen aan de zijde van de groene lus het geluid af van het spoor. Aan de zijde van het Cartesiuspark openen de bouwblokken zich naar het park zodat alle woningen een relatie hebben met het Cartesiuspark. De binnenruimte van de bouwblokken wordt ingericht met collectieve buitenruimtes en privé buitenruimtes. Waar sociale interactie en cohesie gewenst is zal een aantal bouwblokken in de plint ook andere functies krijgen. In het koersdocument zijn de beeldkwaliteit voor de buitenruimte binnen de bouwblokken en het groene raamwerk verder uitgewerkt evenals de beeldkwaliteit en de typologie van de bouwblokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen