Sortie 16

Zeist

Voor Sortie 16 hebben we een gebiedsvisie gemaakt waarin het raamwerk is vastgelegd. Deze bestaat uit het behoud van een natuurlijk hart en aan beide zijden bouwvelden in verschillende boskamers. Door de ligging in een afgraving is de ontsluitingsweg zorgvuldig ingepast, waarbij zo min mogelijk in de bestaande ondergrond hoeft te worden ingegrepen. Tevens hebben we een beeldkwaliteitsplan gemaakt dat de randvoorwaarden en ambities voor de ontwikkeling van de bouwvelden vastlegt.

Hart van de Heuvelrug is een gebiedsontwikkeling geïnitieerd door de provincie Utrecht. Binnen dit programma worden ruim 25 projecten uitgevoerd die variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen. Doel is de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de Heuvelrug te versterken en versnippering tegen te gaan. Naast het creëren van een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaat ruimte voor wonen, werken, recreatie en zorg.

Binnen deze ontwikkeling is Sortie 16 aangewezen als woningbouwlocatie met ruimte voor maximaal 200 woningen. De locatie is gelegen aan de Amersfoortseweg. Percelen aan deze weg werden van oudsher begrensd door zogenaamde sorties waarbinnen het mogelijk was buitenplaatsen te stichten. De natuurwaarden zijn hoog en er zijn beschermde soorten in het gebied aanwezig. 

Om invulling te kunnen geven aan de woningbouwopgaven is een hoog ambitieniveau geformuleerd. Duurzaamheidsthema’s als natuurinclusiviteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energie en circulariteit spelen daarbij een centrale rol. Daarnaast vindt planvorming plaats in nauw overleg met bewoners, betrokkenen en belanghebbenden. Partijen in het gebied hebben een enorme kennis opgebouwd over de lokale flora en fauna en de cultuurhistorische betekenis van de locatie. Dit levert zeer waardevolle kennis op die we gebruiken om onze plannen nog beter en locatiespecifieker te maken. Het creëren van begrip en betrokkenheid is noodzakelijk om de ontwikkeling te laten slagen, met name op dit soort gevoelige locaties.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker

Meer afbeeldingen