Harnaschpolder Midden-Delfland

Verantwoorde samenhang tussen wonen en werken

Glastuinbouw maakt in de Harnaschpolder in Midden-Delfland plaats voor wonen en werken. De opgave voor de reconstructie van de Harnaschpolder is om aantrekkelijke nieuwe woon- en werkgebieden te realiseren. Hiervoor zijn de landschappelijke kwaliteiten van de bestaande omgeving ingezet. BGSV is sinds 2004 betrokken bij de ontwikkeling van de Harnaschpolder.

Met een groenblauw casco is er een ruimtelijke relatie gemaakt tussen het bestaande dorp Den Hoorn, de nieuwe woongebieden en het nieuwe bedrijventerrein Harnaschpolder. Daarbij vormen de bestaande boezemkades met lintbebouwing en recreatieve routes de basis. De combinatie van wonen en bedrijven in het gebied betekent een afgewogen ruimtelijke en functionele herinrichting van de Harnaschpolder. Hierin komen efficiëntie en flexibiliteit ten behoeve van het bedrijventerrein samen met de kwaliteitseisen die een hoogwaardig woonmilieu stelt. De verantwoorde samenhang tussen het wonen en werken in het gebied wordt enerzijds bereikt door in het ruimtelijke beeld met brede profielen van weg, water en groen afstand te scheppen tussen deze functies en anderzijds met een zonering in bedrijfstypologie. Langs de woongebieden ontstaan daarmee verbijzonderde werkmilieus met een bedrijfsbebouwing die zich in maat en schaal (en milieuhinder) voegt naar het bebouwingsbeeld van het wonen. Verder van de woonbebouwing gelegen bedrijfspercelen (bijvoorbeeld langs de A4) hebben ruimere bebouwingsmogelijkheden en zijn grootschaliger van opzet. De afgelopen jaren, zijn naast de verschillende woongebieden, de eerste deelgebieden van het bedrijventerrein gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Dijk

Meer afbeeldingen