2e Daalsedijk Utrecht

Wonen en werken in Wisselspoor

De 2e Daalsedijk is een voormalig rangeerterrein in het hart van Utrecht dat momenteel in gebruik is als bedrijventerrein. NS Stations heeft BGSV gevraagd een ontwikkelvisie en ontwikkelkader op te stellen voor het totale gebied en een beeldkwaliteitsplan voor de 2e fase (deelgebied 2-4). In een team van adviseurs is aan deze opgave gewerkt.

Het ruige en industriële karakter en de aanwezige cultuurhistorische bebouwing zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied. BGSV heeft aan verschillende ontwikkelvarianten gewerkt, waarmee inzicht is verkregen in hergebruik van bestaande bebouwing, de verkeersstructuur, het woonmilieu, het programma en de faseringsmogelijkheden. De aanwezige kwaliteiten van het plangebied zijn vastgelegd in het ruimtelijk raamwerk. Dit raamwerk wordt gevormd door de aanwezige monumenten, hotspots en beeldbepalende elementen, de ontsluitingsstructuur en de groenstructuur. De ontwikkelvelden kunnen worden uitgewerkt in willekeurige volgorde en in een tempo dat wordt ingegeven door de markt.

Voor het totale gebied heeft BGSV het programma van eisen opgesteld. Dit behelst het vastleggen van de ontwikkelvelden, hergebruik van de monumentale loodsen en de sfeer en identiteit van de omliggende buitenruimte. Door de aanwezige kwaliteit van de monumentale bebouwing, de industriële inrichting van de buitenruimte, het toevoegen van een robuuste groene parkstructuur en het toevoegen van aantrekkelijke nieuwe woningen heeft deze locatie alle potentie om te transformeren tot een bijzonder stedelijk woonwerkmilieu. Voor de 2e fase van Wisselspoor (deelgebied 2 t/m 4) heeft BGSV daarnaast de massastudies gedaan en het beeldkwaliteitsplan gemaakt waarin de uitgangspunten voor de architectuur zijn omschreven en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgelegd. Daarnaast is in het beeldkwaliteitsplan omschreven wat de sferen zijn van de verschillende type buitenruimte in het plan, zodat het spoorpark, de pocket parks, het lineare park en de binnenwereld allemaal een eigen karakter krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen