Gebiedsvisie Zevenbergen Noord

gemeente Moerdijk

BGSV heeft samen met Riek Bakker Advies in opdracht van Koekoek 2 BV en in samenwerking met de gemeente Zevenbergen een visie opgesteld voor de transformatie van Zevenbergen Noord. De integrale visie schetst de kwaliteit van dit bijzondere gebied en vormt een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Aan de noordzijde van het centrum van Zevenbergen liggen de kansen voor het oprapen. Dertig jaar geleden kwam er een eind aan de suikerindustrie in dit gebied, maar de markante gebouwen zijn gebleven. Het industriële erfgoed en de braakliggende terreinen rondom de Roode Vaart hebben alle potentie om ontwikkeld te worden tot een bruisend nieuw stadsdeel: Zevenbergen Noord. Een levendig en gemengd milieu, waar ontspanning, cultuur, uitgaan, ondernemen en wonen samenkomen. Door de aanleg van de nieuwe Noordelijke Randweg ontstaat ruimte om de huidige Provinciale Weg te downgraden en de koppeling te maken tussen Zevenbergen Noord en het centrum van Zevenbergen.

Het gebied rondom de Roode Vaart en het Ketelhuis is de plek voor nieuwe en bestaande ondernemers om zich te verzamelen. Het Ketelhuis wordt de nieuwe hotspot van Zevenbergen Noord met (healthy) Food als identiteitsdrager. De openbare kades rondom de Roode Vaart maken het water beleefbaar en vormen een aangename route richting het Ketelhuis en de nieuwe jachthaven. Rondom de Roode Vaart ontstaat een stedelijk milieu met een mix van cultuurhistorische bebouwing, bedrijven, stoere eengezinswoningen en kleinschalige appartementenblokken aan kades. Op de zuidelijke vloeivelden wordt een bijzonder woonmilieu ontwikkeld, een buitengebied in de nabijheid van alle stedelijke voorzieningen. Op het voormalige bedrijventerrein Koekoeksedijk wordt op de lange termijn een waterrijk woonmilieu ontwikkeld waarbij het uitzicht op het agrarisch achterland centraal staat. Nieuwe routes, natuur, economische activiteiten en recreatief programma zijn onderdeel van de transformatie. Hierdoor ontstaat een gebiedsontwikkeling met een grote dynamiek en variëteit, die meer betekenis heeft dan een autonome woningbouwontwikkeling.

Ondernemers hebben een belangrijke rol in de transformatie, waarbij er ruimte is voor experimenten en tijdelijke programma’s die het gebied op de kaart zetten. De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van de transformatie is het vertrouwen dat de inwoners van de gemeente Moerdijk hebben in de mogelijkheden die hier liggen. Inwoners en ondernemers zijn actief betrokken bij het tot stand komen van de gebiedsvisie. Ze hebben meegedacht over de kansen en knelpunten en hebben suggesties gegeven om de gebiedsontwikkeling nog sterker te maken door het te koppelen aan al lopende activiteiten. Zo heeft deze participatie niet alleen gezorgd voor draagvlak, maar heeft ook de uitvoerbaarheid van de visie aan kracht gewonnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margien Oepts

Meer afbeeldingen