Te Werve

Rijswijk

BGSV heeft voor de herontwikkeling van Te Werve-Oost de Nota van Uitgangspunten opgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen de kaders weer voor de herontwikkeling van Te Werve-Oost vastgelegd en is benoemd waar kansen liggen en wat de belangrijkste ambities zijn. Gemeente Rijswijk heeft in samenwerking met Rijswijk Wonen en Synchroon de benoemde ambities geprioriteerd. De Nota van Uitgangspunten is voor de gemeente een toetsingskader en leidraad voor de verdere uitwerking met corporatie en ontwikkelaar.

De ambitie voor Te Werve-Oost is hoog. Het doel van de vernieuwing is te komen tot een verbetering van de leefbaarheid in de wijk door het realiseren van een vitale wijk waar mensen graag wonen, elkaar ontmoeten en genieten van het groen. Focus in de vernieuwing van Te Werve-Oost is de herstructurerings- en verduurzamingsopgave van RijswijkWonen en het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale cohesie. 

In de wijk is de afgelopen jaren al veel vernieuwd. Te Werve-Oost is een van de laatste delen die aan de beurt is, maar tegelijkertijd de meest omvangrijke van alle locaties. Tot nu toe was de trend het toevoegen van meer eengezinswoningen. Met deze laatste locatie ligt de lat hoger: verdichten, mixen en vergroenen is de opgave. Ook wordt ingezet op mobiliteitstransitie met een lage parkeernorm en autovrije straten. De Nota van Uitgangspunten heeft als doel om de ambities die richtinggevend zijn voor de herontwikkeling vast te leggen. RijswijkWonen, Synchroon en Mecanoo werken binnen deze kaders een visie uit. 

Binnen Te Werve heeft BGSV in samenwerking met Audrey Court ook het VO-inrichtingsplan gemaakt voor de herinrichting van de Karel Doormanlaan. BGSV is al sinds 2013 betrokken bij de ontwikkeling van Te Werve. Eerder hebben we ook het Integraal Groen en Stedenbouwkundig Raamwerk opgesteld. De herinrichting van de Karel Doormanlaan is een belangrijke eerste stap in de vernieuwing van de wijk. Bewonersparticipatie was een belangrijk onderdeel van de opgave, waarbij de bewoners actief zijn betrokken om samen tot een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Karel Doormanlaan te komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Bakker

Meer afbeeldingen