Lievenshove

Oosterhout

BGSV heeft in opdracht van de gemeente Oosterhout gewerkt aan het onderzoeken van de transformatiemogelijkheden van Lievenshove. Met het vrijkomen van het terrein ontstaat voor de gemeente Oosterhout een unieke kans om de locatie te herontwikkelen tot een bijzonder gelegen woningbouwlocatie aan de rand van de Vrachelse Heide. De kwaliteit van het groen op de locatie en in de directe omgeving is onlosmakelijk verbonden met de potentie van de plek om ontwikkeld te worden tot een levendige een aantrekkelijke plek om te wonen, te sporten en te recreëren.

Het uitgangspunt voor de stedenbouwkundige visie is een woonmilieu waarbij de landschappelijke kwaliteit voorop staat. Er wordt ingezet op een gemengd woonmilieu met minimaal 30% sociaal en ruimte voor bijzondere doelgroepen, zoals dalers. Het bestaande Warandecollege is ingepast in het plan en onderdeel van de nieuwe buurt. BGSV heeft door middel van ruimtelijke varianten onderzocht welke woonmilieus en typologieën op de plek denkbaar zijn en welke doelgroepen daarbij passen. De variantenstudies hebben geleid tot een voorkeursvariant die is vertaald in een ruimtelijk raamwerk. Vanuit dit raamwerk is de gebiedsvisie opgesteld. Door de situering van de nieuwe verbindingsweg tussen de Lage Molenpolderweg en de Bredaseweg zo veel mogelijk aan de oostkant is de impact op het milieu geminimaliseerd en de verbinding van het woonmilieu met de Vrachelse Heide optimaal.  

De woonkwaliteit wordt ontleend aan de ligging direct aan de Vrachelse Heide. Het wordt een autoluwe woonbuurt waarbij het landschap wordt doorgetrokken het gebied in. Auto’s worden zo veel mogelijk uit het zicht geparkeerd onder de opgetilde woonblokken. Alle buitenruimtes zijn georiënteerd op het omliggende landschap, waarbij veel aandacht is besteed aan robuuste en toekomstbestendige overgangen tussen openbaar en privé. BGSV heeft de gebiedsvisie opgesteld en de gemeente Oosterhout ondersteund bij het optimaliseren van de proefverkavelingen, het vastleggen van het ruimtelijk raamwerk in het bestemmingsplan en de voorbereiding voor de Tender. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Dijk

Meer afbeeldingen