Kansen voor de 2e Daalsedijk

Utrecht

De 2e Daalsedijk is een voormalig rangeerterrein in het hart van Utrecht dat momenteel in gebruik is als bedrijventerrein. NS Stations heeft gevraagd een ontwikkelvisie voor het totale gebied op te stellen en een ontwikkelkader voor de eerste fase. In een team van adviseurs is aan deze opgave gewerkt.

Het ruige en industriële karakter en de aanwezige cultuurhistorische bebouwing zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied.BGSV heeft aan verschillende ontwikkelvarianten gewerkt, waarmee inzicht in hergebruik van bestaande bebouwing, de verkeersstructuur, het woonmilieu, het programma en de faseringsmogelijkheden is verkregen. De aanwezige kwaliteiten van het plangebied zijn vastgelegd in het ruimtelijk raamwerk. Het ruimtelijk raamwerk wordt gevormd door de aanwezige monumenten, hotspots en beeldbepalende elementen, de ontsluitingsstructuur en de groenstructuur. De ontwikkelvelden kunnen  in willekeurige volgorde en in een thempo dat wordt ingegeven door de markt, worden uitgewerkt. Voor de eerste fase heeft BGSV het programma van eisen opgesteld. Dit behelst de eerste drie ontwikkelvelden, hergebruik van twee monumentale loodsen en de omliggende buitenruimte. Door de aanwezige kwaliteit van de monumentale bebouwing, de industriële inrichting van de buitenruimte, het toevoegen van een robuuste groene parkstructuur en het toevoegen van aantrekkelijke nieuwe woningen heeft deze locatie alle potentie om te transformeren tot een bijzonder stedelijk woonwerkmilieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith de Koster

Meer afbeeldingen